Wniosek o kredyt hipoteczny jest zazwyczaj składany przez zainteresowanych w kilku bankach. Niezależnie od tego, czy postanowiłeś zaciągnąć kredyt samodzielnie, czy z pomocą doradcy finansowego, musisz przygotować się na to, że każdy bank zażąda od Ciebie wielu dokumentów przed wydaniem decyzji kredytowej. Jakie dokumenty będą Ci potrzebne? To zależy od kilku czynników – dowiedz się jakich.

Lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od banku. Cel jest jednak zawsze ten sam – ocenić Twoją wiarygodność i zdolność kredytową. Różnice w dokumentacji są zazwyczaj niewielkie i dotyczą raczej proceduralnych szczegółów. Główne czynniki decydujące o tym, jakich dokumentów będziesz potrzebować, to: warunki zatrudnienia, sytuacja osobista oraz rodzaj kupowanej nieruchomości.

TOŻSAMOŚĆ KREDYTOBIORCY

Procedury kredytowe rozpoczynają się od potwierdzenia tożsamości kredytobiorcy. Oprócz wniosku złożonego na bankowych formularzach, musisz dostarczyć szereg dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość i sytuację osobistą. W każdym banku składasz osobny wniosek oraz komplet wymaganych dokumentów – wniosek jest ważny przez 30 dni.

 • Jeśli jesteś obywatelem Polski, musisz przedstawić aktualny dowód osobisty wraz z drugim dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość – np. paszport lub prawo jazdy.
 • Jeśli zawarłeś małżeńską umowę majątkową (intercyzę), musisz przedstawić w banku tę umowę poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Bank zażąda również umowy rozdzielności majątkowej, gdy kredyt jest zaciągany przez jednego ze współmałżonków zobowiązanych taką umową
 • W przypadku separacji lub rozwodu będziesz musiał przedstawić prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.
 • Obcokrajowiec ubiegający się o kredyt hipoteczny w Polsce musi przedstawić paszport oraz drugi dokument ze zdjęciem. Ponadto, musi potwierdzić legalność pobytu na terytorium Polski (np. poprzez kartę stałego pobytu) oraz dostarczyć raport z biura kredytowego z kraju ojczyste

Uwaga: jeśli Twój dowód osobisty jest zniszczony, pęknięty lub „podreperowany” taśmą klejącą – bank najprawdopodobniej go odrzuci! W takiej sytuacji będziesz zmuszony złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, co wydłuży procedurę oczekiwania na decyzję kredytową. Dlatego pomyśl o tym wcześniej.

Uwaga: W przypadku kredytów zaciąganych ze współkredytobiorcami, każdy współkredytobiorca musi przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Bank oceni zdolność kredytową na podstawie uzyskiwanych przez kredytobiorcę dochodów. Z reguły jest to zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, przy czym może być wymagany specjalny druk bankowy. Sprawę komplikuje różnorodność form zatrudnienia na naszym rynku pracy. W zależności od tego, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, czy też jaką umowę podpisałeś z pracodawcą, bank może wymagać:

UMOWA O PRACĘ (NA CZAS OKREŚLONY, NIEOKREŚLONY)

 • zaświadczenie od pracodawcy na druku bankowym – potwierdzające zatrudnienie i zarobki za dany okres. Zaświadczenie musi być potwierdzone przez osobę do tego upoważnioną, musi wskazywać również wszelkie informacje odnośnie ewentualnych obciążeń na pensji, jak zajęcia komornicze, pożyczki z funduszu socjalnego, itp. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia.
 • wyciąg bankowy za dany okres (3 lub 6 miesięcy) – jego celem jest udokumentowanie miesięcznych wpływów na konto. Wyciąg będzie wymagany wówczas, gdy nie masz otwartego rachunku bankowego w banku, w którym składasz wniosek o kredyt. Jest to standardowy wyciąg dokumentujący ruchy na koncie – możesz go wydrukować nawet sam, jeśli korzystasz z internetowej obsługi swego konta. W niektórych bankach będziesz musiał przedstawić wyciągi ze wszystkich rachunków osobistych, z jakich korzystasz.
 • umowa z pracodawcą – będzie wymagana wówczas, gdy pracujesz na umowie na czas określony. Bank może wówczas poprosić również o oświadczenie pracodawcy, że nie widzi przeciwwskazań do dalszego zatrudnienia Ciebie.
 • aneks do umowy dokumentujący podwyżkę – jeśli w czasie minionych kilku miesięcy podpisałeś z pracodawcą aneks, zgodnie z którym przyznano Ci podwyżkę, przedstaw go w banku.
 • PIT 37 za poprzedni rok lub poprzednie 2 lata – wraz z potwierdzeniem otrzymania rozliczenia przez właściwy urząd skarbowy (w postaci pieczęci na kopii lub pocztowego potwierdzenia nadania i odbioru). Rozliczenie nie jest wymagane przez każdy bank.

UMOWY CYWILNOPRAWNE (UMOWA O DZIEŁO, UMOWA ZLECENIE)

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają możliwości uzyskać zaświadczenia od pracodawcy. Z tego względu obowiązuje je inny zestaw dokumentów, potwierdzających wysokość osiąganych zarobków w określonym czasie:

 • umowy z minionego roku / 2 lat – obowiązek przedstawienia umów zawartych w minionym roku lub 2 latach dotyczy zarówno umów o dzieło, jak i umów zlecenie. Do nich należy dołączyć kopie rachunków, które z kolei potwierdzą, że przedstawiona umowa została wykonana i otrzymaliśmy za nią umowne wynagrodzenie.
 • umowy trwające – czyli umowy, które potwierdzą nasz dochód na najbliższy okres.
 • wyciąg z rachunku bankowego – podobnie, jak w przypadku umowy o pracę. Wyciąg dla rachunku, na które otrzymujemy umowne wynagrodzenie.
 • deklaracja PIT za poprzedni rok – może, lecz nie musi być wymagana przez bank.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jak w przypadku umów nawiązywanych z pracodawcami, tak i w przypadku działalności gospodarczej mamy do czynienia z ich różnorodnością. Od niej z kolei zależy ostateczna lista dokumentów, jakie będą potrzebne. Poniżej przedstawiamy te dokumenty, które dotyczą najczęstszych form działalności na naszym rynku:

 • dokumenty rejestrowe działalności – czyli decyzja o nadaniu numeru NIP i Regon.
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z ZUS – potwierdzające, że nie zalegasz ze spłatą należności z tytułu składek. Zaświadczenie takie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia. W większości banków można je dostarczyć na późniejszym etapie wnioskowania.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że nie zalegasz ze spłatą należności z tytułu zobowiązań podatkowych. To zaświadczenie również jest ważne na okres 30 dni od dnia jego wystawienia. Również większość banków pozwoli na dostarczenie go na późniejszym etapie kredytowania.

Uwaga: należy dostarczyć oryginał powyższych zaświadczeń (ZUS i US). Oznacza to, że do każdego wniosku bankowego powinieneś uzyskać osobne zaświadczenie.

 • wyciąg z konta firmowego – zazwyczaj na okres minionych 12 miesięcy. Jeśli Twój rachunek osobisty jest równocześnie kontem firmowym, bank poprosi o stosowne oświadczenie.
 • zezwolenie na prowadzenie działalności – będzie Cię dotyczyć, jeśli prowadzisz działalność koncesjonowaną.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Ich lista zależy od tego, czy kupujemy nieruchomość z rynku pierwotnego (czyli od dewelopera), czy z rynku wtórnego. W dalszej kolejności jest również to, jakiego rodzaju jest to nieruchomość – mieszkanie, dom czy działka. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów wymaganych przy kupnie mieszkania z rynku pierwotnego:

 • umowa przedwstępna z deweloperem – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami. W większości banków uzyskamy wstępną decyzję już na podstawie umowy rezerwacyjnej, jeśli taka została spisana.
 • prawomocna decyzja potwierdzająca, że deweloper ma pozwolenie na budowę inwestycji na danym gruncie.
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym trwa budowa.
 • wypis oraz wyrys z ewidencji rejestru gruntów.
 • promesa z banku kredytującego budowę inwestycji – dotyczy wówczas, gdy deweloper taki kredyt zaciągnął. Promesa potwierdza, że Twoje mieszkanie zostanie wydzielone bez obciążenia z nieruchomości obciążonej hipoteką. Activ Investment finansuje budowę inwestycji z własnych środków, więc promesa naszym klientom nie jest potrzebna.
 • odpis KRS dewelopera – jeśli osoba reprezentująca firmę deweloperską nie jest wyszczególniona w KRS, potrzebujesz również stosownego upoważnienia dla tej osoby.

Pamiętaj, że kupując mieszkanie bezpośrednio u dewelopera, wszystkie powyższe dokumenty uzyskasz z jego pomocą.

Jak wspominaliśmy już w artykule, głównym czynnikiem, decydującym o tym, jakie dokumenty ostatecznie będziesz musiał przygotować, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Najprostszym rozwiązaniem skomplikowanego procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny jest zwrócenie się z prośbą o pomoc do polecanego doradcy finansowego. Dzięki temu w jednym miejscu uzyskasz wszystkie niezbędne informacje, a doradcza złoży wnioski w Twoim imieniu.

Activ Investment. Mieszkania w najlepszych lokalizacjach. Wybierz doświadczonego dewelopera.