Jeśli kupujesz mieszkanie na nowo powstałym lub powstającym dopiero osiedlu, w ciągu kilku miesięcy jego mieszkańcy zawiążą Wspólnotę Mieszkaniową i wybiorą jej Zarząd. Jako członek wspólnoty masz swoje prawa i obowiązki, w których warto się orientować. Za co i ile płacisz jako jeden z mieszkańców wspólnoty? Kto decyduje o kosztach i opłatach we wspólnocie mieszkaniowej? Przeczytaj poniżej.

1. ZA CO PŁACISZ?

Będąc właścicielem jednego z kilkunastu czy kilkudziesięciu mieszkań w budynku, jesteś automatycznie współwłaścicielem części budynku. Co za tym idzie, w jakimś stopniu spoczywa na Tobie współodpowiedzialność za to, co się dzieje nie tylko z Twoim mieszkaniem, ale również z częściami wspólnymi – korytarzami, suszarniami, schowkami, piwnicami, klatkami schodowymi, trawnikami, itp. z tej współodpowiedzialności nie możesz się zwolnić.

WSPÓLNE KOSZTY

Znacznym ułatwieniem w zarządzaniu całym budynkiem, sprawami technicznymi, naprawami czy dopilnowaniu terminów właściwych przeglądów jest powołanie organu takiego, jak osobowy zarząd wspólnoty lub wybranie profesjonalnego zarządcy. Jednak koszty wynikające z utrzymania budynku ponosi każdy mieszkaniec:

 • opłaty za zużycie energii w części wspólnej
 • opłaty za ogrzewanie części wspólnej
 • opłaty za zużycie wody w części wspólnej (zużytej np. do podlewania trawnika lub sprzątania)
 • utrzymanie czystości w części wspólnej
 • utrzymanie windy
 • bieżące remonty i naprawy
 • konserwacja
 • utrzymanie porządku w otoczeniu budynku – utrzymanie zieleni, odśnieżanie zimą,
 • fundusz remontowy – wspólnoty nowych budynków ustalają go od samego początku użytkowania, gromadząc w ten sposób środki na inwestycje w naprawy w przyszłości
 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy
 • ochrona

Poniżej przedstawiamy przykładowe rozliczenie zaliczki miesięcznej dla jednego z mieszkań w Krakowie o powierzchni 36,64 m2 z miejscem parkingowym i komórka lokatorską. 

Wielkość zaliczki miesięcznej dla wspólnoty mieszkaniowej

TWÓJ UDZIAŁ W CZĘŚCI WSPÓLNEJ

Twój udział w powyższych kosztach zależy od tego, jakiej powierzchni jest Twoje mieszkanie – im większe mieszkanie, tym większy udział w całości budynku i tym wyższa opłata. Dokładna informacja na ten temat zapisana jest w II dziale księgi wieczystej nieruchomości wspólnej (czyli budynku). Twój udział wyrażony jest wartością procentową, np: Anna i Jan Wiśniewscy – 1400 / 100000 udziałów w nieruchomości wspólnej (1,40 %).

STAWKA ZA M2 MIESZKANIA

Warto podkreślić, że pod uwagę brana jest powierzchnia użytkowa – zarówno Twojego mieszkania, jak i suma powierzchni części wspólnych (w tym pomieszczenia przynależne, np. piwnica). W praktyce rozliczenie pomiędzy mieszkańcami a wspólnotą zazwyczaj odbywa się poprzez ustalenie kosztu za 1 m2 powierzchni mieszkania. W zależności od kategorii lokalu stawka czynszu kształtuje się od 4,90 zł/m2 do 12,52 zł/m2


Ustalonym ustawowo terminem dokonywania wpłat na poczet rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową jest 10. dzień każdego miesiąca.

Poza opłatami które znalazły się na powyższej liście, a które dotyczą utrzymania części wspólnej, każdy mieszkaniec opłaca bieżące koszty wg zużycia – jak woda, ścieki, energia elektryczna, wywóz nieczystości itd.

Rozliczenia mogą mieć charakter ryczałtowy lub wg aktualnych wskazań liczników. W tych opłatach zarządca jedynie pośredniczy – czyli nie nakłada dodatkowego narzutu w cenach mediów.

2. KTO USTALA STAWKI?

Stawki poszczególnych opłat znajdują się w uchwałach i regulaminach, które podejmowane są w drodze głosowania na zebraniu członków wspólnoty lub drogą indywidualnego zbierania podpisów od mieszkańców.

WARTO BRAĆ UDZIAŁ W ZEBRANIACH I GŁOSOWANIACH

Aby dana stawka weszła w życie, uchwała musi zostać przegłosowana większością głosów właścicieli – warto podkreślić, że w głosowaniu może być brany pod uwagę udział właściciela w całości nieruchomości, ale nie musi.

Wspólnota może uchwalić uchwałę, zgodnie z którą każdemu właścicielowi przysługuje w danym głosowaniu 1 głos. Nie jest więc tak, że miesięczny koszt danej usługi jest narzucony odgórnie przez np. zarząd lub administratora.

MAŁE WSPÓLNOTY

Nieco inaczej sytuacja wygląda we wspólnotach tzw. małych, czyli liczących do 7 lokali mieszkalnych. Tutaj decyzje podejmowane są przez wszystkich właścicieli i muszą mieć charakter jednogłośny.

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ

Powinieneś mieć na uwadze, że część opłat pobieranych przez administratora (lub zarząd) nie zostanie spożytkowana na bieżące potrzeby. Ich rozliczenie odbywa się w cyklu rocznym. Z końcem roku rozliczeniowego podsumowuje się zgromadzone na koncie wspólnoty środki i poniesione wydatki. Jeśli powstała nadpłata, to mieszkańcy zadecydują na jaki cel ją przeznaczyć, a nie administrator (czy też sam zarząd).

.

Jeśli masz jakieś pytania – jest temat, który Cię nurtuje i chciałbyś /chciałabyś, żebyśmy o nim napisali – napisz w komentarzu, szybko dopowiemy, bądź napiszemy artykuł z omówieniem problemu